Fiskestämma 2023 för Stora Bygdeträskets FVO

Fiskestämma 2023 för Stora Bygdeträskets FVO
5 mars, 2023 Göran Lindgren
 1. Val av ordförande för stämman.

         Till ordförande för stämman Stig Lindberg

 1. Val justeringsmän tillika rösträknare.

         Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Göran Lindgren och Hans-Erik Eriksson

 1. Val sekreterare på stämman.

          Till sekreterare på stämman valdes Göran Lindgren

 1. Antecknande av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.

          Antecknande av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd kommer att göras om rösträkning blir aktuell

 1. Godkännande av Dagordning.

          Dagordningen föredrogs och godkändes.

 1. Godkännande av kallelse till stämman.

          Kallelse i Mellanbygden och via Facebook samt på anslagstavlor i byarna. Mötet godkände kallelsen.

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse (bilaga 1) och revisorernas berättelse.

           Styrelsens verksamhetsberättelse (Bilaga 1) och revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

 1. Mötets beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

         Mötet beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

 1. Ersättning till styrelsen och revisorerna.

          Ersättning till styrelsen och revisorerna förblev oförändrad (gratis fiskekort för ordinarie styrelsemedlemmar och revisorer.)

 1. Val av styrelseordförande för 2023 samt val av styrelseledamöter.

          Till styrelseordförande för 2023 valdes Stig Lindberg

          Ny i styrelsen blev Richard Löwall som ersätter Ingemar Lindberg. Alla övriga ledamöter och suppleanter omvaldes enligt valberedningens förslag .

 1. Val av revisorer.

          Till revisorer valdes Lars Burlin och Mats Lindberg.

 1. Val av valberedning.

          Omval av Hans-Erik Eriksson och Rolf Hedquist som valberedning.

 1. Verksamhetsplan för 2023 bilaga 2

          Verksamhetsplan för 2023 föredrogs och godkändes. (bilaga 2)

 1. Fråga om fiskets vård och bedrivande, (bilaga 2)
  Fråga om fiskets vård och bedrivande föredrogs och godkändes. (bilaga 2)

   15.  Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd.
Inget förslag föreligger, FVO debiterar inte medlemmarna utöver fiskekort.

 1. Inkomna motioner och förslag.

         Det fanns ett förslag att ån mellan Göksjön och Stora-Bygdeträsket skulle grävas och grus skulle läggas ut för att förbättra möjligheterna för fisken .

         Frågan ska tas upp vid ett möte med Skellefteå Kommun senare i vår.

 1. Årsmötesprotokollet skall finnas tillgängligt på hemsidan samt mejlas ut till styrelseledamöter samt de som har anmält sig till nyhetsgruppen
 2. Mötet avslutande

          Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Justeras :

 

                         

                          —————————–   ————————–

                          Göran Lindgren                                     Hans-Erik Eriksson

0 Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*