Stadgar

Stadgar för St Bygdeträskets FVO bildat enligt lagen om (1981:533) om fiskevårdsområden.

 

§ 1 Namn

Förenings namn är Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområdesförening

 

§ 2 Omfattning

Föreningen förvaltar fisket i Stora Bygdeträskets Fiskevårdsområde i Burträsk socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län.

 

§ 3 Syfte

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

 

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare som avses i 3 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden.

 

§ 5 Regler för fisket

Medlem får fiska inom hela fiskevårdsområdet  på det sätt som fiskestämman beslutar. Medlem i föreningen måste inneha fiskerättsbevis för att få nyttja sin fiskerätt.

 

§ 6

Föreningen skall upplåta fiske inom hela fiskevårdsområdet  genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot § 8 lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen kan avse allt fiske.De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

 

§ 7

Uttaxering utöver årsavgift från medlemmarna får ej ske

 

§ 8

Fiskestämman beslutar om fiskerättsbevis skall lösas mot avgift eller utkvitteras utan kostnad.

 

§ 9 Inkomst

Föreningens årliga behållna avkastning skall användas till fiskevård och fördelning tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen.

 

§ 10 Beräkning av röster

Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärts. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud.

 

§ 11 Fiskestämma

Ordinarie fiskestämma skall hållas årligen på den tid och plats som

Tid och plats    Styrelsen bestämmer, dock senast under mars månad.

 

§ 12

Extra stämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.

Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

 

Kallelse

Kallelse till fiskestämma skall ske senast 2 veckor före stämman.

Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Kallelse sker genom annons i ortspressen och genom anslag på anslagstavlor.

 

§ 13 Dagordning

Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Val av sekreterare på stämman
 4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.
 7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 11. Val av revisorer samt suppleanter.
 12. Utseende av valberedning.
 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
 15. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd.
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet finns tillgängligt. Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild röstlängd.