Fiskestämma 2022 för Stora Bygdeträskets FVO

Fiskestämma 2022 för Stora Bygdeträskets FVO
16 mars, 2022 Hans

Fiskestämma 2022 har hållits på Västanträsk Byagård den 28 februari kl 18.00. Här följer protokollet.

1. Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Rolf Hedquist

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justerare valdes Göran Lindgren och Ingemar Lindberg

3. Val av sekreterare på stämman
Till sekreterare valdes Göran Lindgren

4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd.
Beslutades att röstlängd kan upprättas om så krävs över närvarande medlemmar

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.

Kallelsen i Mellanbygden och via Facebook den 15 februari . Mötet godkände kallelsen.

7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

9. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
Beslutades att vara oförändrad med gratis fiskekort för ordinarie styrelsemedlemmar och revisorer.

10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

Styrelsen har under 2021 bestått avföljande ledamöter samt suppleanter:

Stig Lindberg, Rolf Karlsson, Göran Lindgren, Jari Toivanen, Mattias Johansson, Leif Lindgren, Ingemar Lindberg, David Lindmark och som suppleant Tage Viklund. Valberedning Hans-Erik Eriksson och Rolf Hedquist.

Fortsätter i styrelsen gör, Stig Lindberg (Ordförande 1 år) Ingemar Lindberg , Göran Lindgren, Mattias Johamsson Samtliga 2 år.

Jari Toivanen, David Lindmark, Leif Lindgren, Tage Viklund samtliga med ett år kvar av mandatperioden.

11. Val av revisorer samt suppleanter.
Omval av Mats Lindberg och Rickard Löval, båda på ett år.

  1. Val av valberedning.
    Omval av Hans-Erik Eriksson och Rolf Hedquist.

  2. Verksamhetsplanen för 2022 en godkändes ( Bilaga 1 )

  3. Frågan om fiskets vård och bedrivande godkändes ( Bilaga 1 )

  4. Inga förslag om utgift och inkomststat fanns .

  5. Inga inkomna motioner eller förslag fanns

  6. Årsmötesprotokollet skall finnas tillgängligt på hemsidan senast den 15 mars 2022 samt mejlas ut till styrelsen samt de som är anmälda till nyhetsgruppen.

18. Avslut
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Justeras :

Ingemar Lindberg Göran Lindgren

_______________________ _________________________________

0 Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*